Strategija marketinga2018-12-18T19:04:50+00:00

Strategija marketinga

Strategija marketinga predstavlja mogućnost da svi zainteresovani učesnici (deoničari, menadžment, radnici , sindikati, i dr.) shvate temeljne dugoročne
marketinške ciljeve na ciljnom tržištu, kao i mogućnosti za njihovo ostvarenje u okruženju uz kvalitetno osiguravanje potrebnih resursa.

Marketing strategija je proces koji dozvoljava organizaciji da koncentriše svoja (uvek ograničena) sredstva na najveće prilike kako bi mogli da uvećaju prodaju i ostvare značajnu prednost u odnosu na konkurenciju. Marketing strategija je najefikasnija kada je integralni deo korporativne – kompanijske strategije, definišući kako će organizacija privući klijente, predvideti poteze konkurencije i uspeti na tržištu.

Marketing strategija takođe služi kao temelj marketinškog plana. Marketing plan sadrži set specifičnih akcija potrebnih za uspešnu implementaciju specifične – usvojene marketinške strategije.

Odabir konkretne marketinške strategije nekog preduzeća sastoji se od:

  • Definisanja (redefinisanja) misije
  • Utvrđivanja strateških ciljeva i ciljnog tržišta
  • Utvrđivanja resursa i oblikovanja marketinškog miksa

Marketing MIX

Marketing miks uključuje aspekte i strategije marketinga koje management koristi za sticanje konkurentske prednosti. Najčešće se izražava u obliku konceptualnog obrasca koji obuhvata određeni broj elemenata marketinga kao što su: proizvod, cena, promocija i distribucija. Ovi elementi predstavljaju varijabile marketinga koje preduzeće može kontrolisati.
Pored osnovna 4 elementa marketing miksa (4P), neki teoretičari navode da bi on trebalo biti proširen sa još tri P: ljudi (people), proces (process) i fizičko okruženje (physical environment).

Efektivan marketing miks mora da ispunjava 4 uslova:

  • Da bude prilagođen potrebama klijenata
  • Da kreira određenu konkurentsku prednost
  • Da njegovi elementi budu dobro kombinovani
  • Da bude usklađen s raspoloživim resursima firme.

Internet marketing strategija

Internet marketing strategija je sastavljanje marketing plana koji će maksimalno iskoristiti Vaše prisustvo na internetu i pomoći Vam da Vas klijenti lakše pronađu preko interneta.

Razvijanje internet marketing strategije je kompleksan i izazovan posao, kako bi se postigli što bolji rezultati neophodno je ustanoviti kakav marketing plan i koji marketing kanali će uticati na rast Vašeg biznisa.

Da bi se kreirala internet marketing strategija za Vaš biznis neophodna je detaljna analiza svakog aspekta Vašeg poslovanja i trenutne prisutnosti na internetu. Preko istraživanja i analize moguće je sagledati koje su Vaše mogućnosti i kako se mogu postići najbolji rezultati.

Prilikom kreiranja internet marketing strategije koristimo sledeće korake:

  • Analiza Vašeg prisustva na internetu
  • Istraživanje konkurencije i mogućnosti
  • Planiranje kampanja